حمام های نمک سختکاری و آنیل


   سختكاري در صنعت عمليات حرارتي به معناي حرارت دادن تا دماي خاص جهت آستنيته كردن و سردكردن به منظور دستيابي به ساختار مارتنزيتي است. همچنين پروسه آنيل، شامل حرارت دادن تا دماي معين، نگهداري در اين دما و سردكردن كنترل شده مي‌باشد. حمامهاي نمك سختكاري و آنيل به‌منظور تأمين حرارت مورد نياز جهت دستيابي به دماهاي ذكرشده در اين دو پروسه استفاده مي‌شوند. حمامهاي سختكاري و آنيل به سه گروه نرمال ، سيانيدي و خنثي دسته‌بندي مي‌شوند.

   در حمامهاي سختكاري و آنيل نرمال، ممكن است با دكربوره جزيي در سطح قطعه مواجه شويم. در حمامهاي سختكاري و آنيل سيانيدي، دكربوره‌شدن رخ نمي‌دهد ولي احتمال جذب كربن و نيتروژن در سطح قطعه وجود دارد. تنها در حمامهاي سختكاري و آنيل خنثي، هيچ گونه تبادل كربن و يا نيتروژن بين سطح قطعه و حمام وجود ندارد.

 

در شکل ذیل تصویر ساختار میکروسکوپی سطح فولاد دکربوره شده در حمام نمک آستنیته نرمال به وضوح قابل رویت است.

 

 

 

 

 

لازم به توضیح است که نامگذاری نمک ها با یک کد نظیر GS , HS , HRD , HRP که نشان دهنده نوع حمام در شرکتهای مختلف  و یک عدد که نشان دهنده نقطه ذوب نمک در واحد درجه سلسیوس می باشد.

همچنین نمکهایی که به عنوان افزودنی به سایر نمکها اضافه می شوند، کد منحصر به فرد تولیدکننده خود را دارند. بطور مثال اسامی N3 , GS-ZS , C3  نامهای دیگر نمک M3  و  اسامی HLP , NEUTROSAL , R2  نامهای دیگر HLD  می باشند.

 

حمام های نمک سختکاری و آنیل شامل سه گروه متفاوت نرمال، سیانیدی و خنثی می باشد.

 


1- حمامهاي سختكاري و آنيل نرمال

 

كاربرد
دماي كار (˚C) كدحمام نام حمام
سختكاري‌ و آنيل، سازگار با حمامهاي TM درسردكردن 620-950 M  HRP540
نمك عمليات حرارتي فلزات آهني و برخي از غيرآهني‌ها     750-900 P  HRP660
سختكاري‌ و آنيل، سازگاربا حمامهاي TM درسردكردن 750-1000 R HRP670
سختكاري‌ و آنيل، سازگاربا حمامهاي TM درسردكردن 850-1100 T HRP750
نمك سختكاري‌، آنيل و  نيز آستر‌كردن بوته‌هاي سراميكي
1000-1300 V  HRP960

 
          
حمامهاي اين گروه براي عمليات حرارتي قطعات غير حساس به كار برده مي‌شوند. زيرا امكان دكربوره‌شدن حين عمليات حرارتي وجود دارد. با توجه به اين امر، اگر بعد از عمليات حرارتي، عمليات ماشینکاری و سايزينگ(سنگ زدن) مورد نظر باشد، بهتر است از اين گروه حمامها جهت عمليات حرارتي استفاده شود. جدول ذيل خواص فيزيكي حمامها را نشان مي‌دهد.

 

HRP960 HRP750 HRP670 HRP660 HRP540 مشخصه
27.8 43 47.1 55.6 51.3 ظرفيت گرمايي (Cal/gr) 
0.09 0.18 0.18 0.25 0.14 گرماي‌ويژه (Cal/gr.°C)
20-1000 20-1100 20-900 20-800 20-800 در دماي…(°C)
           
3 2.7 2.4 1.5 2.1 چگالي (gr/cm³)
1200 900 800 800 700 در دماي…(°C)
           
N.A 41 36 25 31 ويسكوزيته (Poise.10ˉ³)
N.A 900 900 800 700 در دماي…(°C)

 
2- حمامهاي سختكاري و آنيل سيانيدي

 

كاربرد
دماي كار (˚C) كدحمام نام حمام
حمام نمک سختكاري‌ و آنيل با  5-3  درصد سیانور
620-950 G HRP540/N3
حمام نمك سختکاری و آنیل با 20-5 درصد سیانور
750-900 H  HRP660/N3

 
   در اين حمامها در صورت كنترل مرتب حمام به كمك تيتراسيون، نه تنها قطعات دكربوره نمي‌شوند بلكه گاهي كربن و يا نيتروژن به سطح قطعات نفوذ مي‌كنند. اگر درصد كربن فولاد كمتر از پتانسيل كربن حمام(درصد كربن فعال حمام) باشد، كربن از حمام به سطح قطعه نفوذ مي‌كند و اگر درصد كربن فولاد بيشتر از پتانسيل كربن حمام باشد سطح قطعه دكربوره مي‌شود. تنها در صورتي محيطي كاملاً خنثي جهت عمليات حرارتي در دسترس خواهد بود كه پتانسيل كربن حمام با درصد كربن فولاد برابر باشد. از آنجا كه كنترل اين امر دشوار است، لذا جهت ممانعت از دكربوره شدن همواره سعي مي‌شود پتانسيل كربن حمام، بالاتر از درصد كربن فولادهاي عمليات حرارتي شونده باشد.
   انجام پروسه آنيل در اين حمامها دشوار و همواره با مشكلاتي روبرو است. در اين حمامها نفوذ مقدار كمي نيتروژن به سطح قطعه اجتناب ناپذير است. در دماهاي  بالاتر از950oC  تجزيه سريع حمام همراه با كف‌كردن شديد رخ مي‌دهد.

جدول ذيل خواص فيزيكي حمامها را نشان مي‌دهد.

 

HRP660/N3 HRP540/N3 مشخصه
58.3 55.9 ظرفيت گرمايي (Cal/gr) 
0.28 0.27 گرماي‌ويژه (Cal/gr.°C)
20-800 20-800 در دماي…(°C)
     
1.4 1.9 چگالي (gr/cm³)
800 900 در دماي…(°C)
     
26 31 ويسكوزيته (Poise.10ˉ³)
800 900 در دماي…(°C)

 
3- حمامهاي سختكاري و آنيل خنثي

 

كاربرد
دماي كار (˚C) كدحمام نام حمام
عملیات حرارتی فولادوبرخی فلزات، ناسازگارباحمامTM 700-800 L  HRP430/HLD
نمک خنثی سختکاری و آنیل، جلوگیری از دکربوره شدن   
700-950 N  HRP540/HLD
نمک خنثی سختکاری و آنیل، جلوگیری از دکربوره شدن 750-900 Q HRP660/HLD3
عملیات حرارتی فلزات آهنی و برخی از فلزات غیرآهنی
750-1000 S HRP670/HLD
عملیات حرارتی خنثی فولاد ، سازگار با HRP430
900-1100 U HRP750/HLD
عملیات حرارتی خنثی فولاد ، سازگار با HRP430
900-1150 O HRP540/SPN950در اين گروه حمامها، محيطي خنثي بدون تبادل هيچ گونه عنصر نفوذي بين حمام و سطح قطعه، مهيا مي‌باشد. حمامهاي اين گروه به علت عدم تغيير در تركيب شيميايي سطح فولاد توصيه مي‌شوند.

جدول ذيل خواص فيزيكي حمامها را نشان مي‌دهد.

 HRP540

SPN950

HRP750

HLD

HRP670

HLD

HRP660

HKD3

HRP540

HLD

HRP430

HLD

مشخصه
35 43 47.1 55.6 51.3 43.5 ظرفيت گرمايي (Cal/gr) 
0.14 0.18 0.16 0.25 0.14 0.15 گرماي‌ويژه (Cal/gr.°C)
20-1000 20-1000 20-900 20-800 20-800 20-600 در دماي…(°C)
             
2.8 2.7 2.3 1.5 2 2.2 چگالي (gr/cm³)
1000 900 800 800 800 700 در دماي…(°C)
             
N.A 41 29 35 18 73 ويسكوزيته (Poise.10ˉ³)
N.A 900 800 800 800 700 در دماي…(°C)

  

از جهت خنثی بودن محیط آستنیته کردن و سهولت استفاده در کنار کاهش خطرات آلایندگی و زیست محیطی، گروه سوم نمک های استاندارد خنثی و آنیل به شدت توصیه می گردد.