سیانید سدیم

یکی از مهترین مواد شیمیایی مورد استفاده در سختکاری حمام نمک، سیانید سدیم است. سیانید سدیم در صنعت آبکاری و صنایع معدنی نیز کاربرد فراوان دارد.


محدودیت های گاه و بیگاه تحریمی در سیانید سدیم، این واحد را برآن داشت تا به عنوان یک فرصت اقدام به تولید سیانید سدیم مصرفی خود نماید.درحال حاضر با توجه به کاهش تحریمها و از سرگیری واردات آن به علت عدم صرفه اقتصادی تولید این بخش موقف گردیده است. ولی خوشبختانه با دستیابی به دانش فنی به عنوان یک جایگزین که در شرایط احتمالی به کمک کشور بیاید، وجود خواهد داشت.


ضمن اینکه با وجود دانش فنی تولید سیانید سدیم، مشاوره در مورد انواع وارداتی آن با درنظر گرفتن نوع مصرف و روش تولیدی سازنده، بهتر صورت می پذیرد.