مهندسی معکوس

اولین گام در مهندسی معکوس قطعات پیچیده فلزی، شناسایی جنس، روش تولید، خواص فیزیکی- مکانیکی و... ، عملیات حرارتی و پوشش و از همه مهمتر بازخوانی علت انتخابهای طراح اولیه است.
چون اغلب در این فرآیند، اطلاعات کاملی از شرایط کاری قطعه و پارامترهای مورد نیاز آن در دسترس نیست; با بررسی دقیق کلیه موارد رعایت شده در قطعه اصلی تا حدودی با اهداف سازنده اصلی آشنا شده و بر مبنای آن نقشه تولید جدید ارائه می گردد.

   

مهندسی معکوس قطعات فلزی شامل مراحل ذیل است:


1-    یافتن ابعاد و اندازه ها و پیاده کردن آن در نقشه های خام و مدل های سه بعدی
2-    بررسی متالورژیکی قطعه از نظر جنس، ساختار، خواص، عملیات حرارتی و پوشش
3-    مقایسه و تحلیل یافته ها با شرایط عملکرد قطعه و درک علل پارمترهای طراحی اولیه بر اساس داده ها و تجربه
4-    طراحی پروسه تولید و تهیه نقشه جامع تولید قطعات
5-    ساخت و تولید مرحله به مرحله بر اساس نقشه جامع و مقایسه با قطعه اصلی
6-    بازرسی نهایی و کنترل کیفیت

   

نمونه قطعات ساخته شده